Vedtægter

NAVN, FORMÅL MV.

§ 1. Klubbens navn er FIF Hillerød Orientering.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er Hillerød Kommune.
Stk. 3. Klubbens adresse er formandens.

§ 2. Klubbens formål er at fremme og udvikle orienteringssporten.

§ 3. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund.

MEDLEMSKAB

§ 4. Enhver, der tilslutter sig klubbens formål, kan optages som aktivt eller passivt medlem. Bestyrelsen bestemmer, hvilke rettigheder og pligter der – ud over hvad der frem- går af disse vedtægter – knytter sig til henholdsvis aktivt og passivt medlemskab.
Stk. 2. Indmeldelse sker til bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem. Hvis den pågældende ønsker det, skal spørgsmålet forelægges for den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 5. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 5. Udmeldelse sker til bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan slette et medlem af medlemsfortegnelsen, hvis den pågældende er i restance med mere end et halvt års kontingent og undlader straks at indbetale det skyldige beløb efter påkrav herom.

BESTYRELSE

§ 6. Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen varetager klubbens interesser udadtil og indadtil og er ansvarlige for klubbens økonomi.
Stk. 2. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer in-klusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør for-mandens – i formandens fravær næstformandens – stemme udslaget.
Stk. 4. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referatet underskrives af referenten og af formanden eller næstformanden.

§ 7. Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Stk. 2. 1-3 medlemmer vælges i ulige år, mens 2-4 medlemmer vælges i lige år.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger hvert år to bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen i en af generalforsamlingen fastsat rækkefølge i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen.

§ 8. Bestyrelsen kan nedsætte faste og midlertidige udvalg til varetagelse af nærmere fastsatte opgaver. Udvalgsformændene kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

REGNSKAB OG REVISION

§ 9. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlem-merne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Det reviderede skal tilstilles medlemmerne inden generalforsamlingen.
Stk. 3. De to revisorer og en suppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

GENERALFORSAMLING

§ 10. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

§ 11. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned. Den skal indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske i klubbens blad.

§ 12. Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter samt revisorer og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Stk. 2. Hvis der behandles konkrete sager om nægtelse af medlemskab, karantæne eller eksklusion, jf. § 4, stk. 3, og § 16, indsættes disse som selvstændige punkter efter behandling af indkomne forslag.

§ 13. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten lader nødvendige afstemninger afholde og træffer afgørelse i eventuelle procedurespørgsmål.
Stk. 2. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men skal foretages skriftligt, hvis blot ét medlem kræver det. Valg til bestyrelsen skal altid ske skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.
Stk. 3. Der kan kun finde afstemning sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag hertil.
Stk. 4. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.
Stk. 5. Stemmeret tilkommer udelukkende aktive medlemmer.
Stk. 6. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed bortfalder det stillede forslag. I tilfælde af stemmelighed ved valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller suppleanter foretages lodtrækning.

§ 14. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal ligge til gennemsyn på et for medlemmerne tilgængeligt sted, der oplyses i indkaldelsen til gene- ralforsamlingen, i mindst 48 timer forud for generalforsamlingen.

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tiendedel af klubbens aktive medlemmer skriftligt over for bestyrelsen kræ- ver det med samtidig angivelse af forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen sørge for, at generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at kravet er fremsat.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med samtidig angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 13 og § 14, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 16. Digital generalforsamling.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

KARANTÆNE OG EKSKLUSION

§ 17. Et medlem, der bevidst modarbejder klubben eller klubbens formål, eller som skader dens omdømme, kan af bestyrelsen idømmes karantæne i op til 2 år eller ekskluderes. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den skal optages på dagsordenen som et særskilt forhandlingspunkt. Indbringelse af afgørelsen for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.

HYTTEKONTO

§ 18. En del af et eventuelt overskud kan efter bestyrelsens forslag overføres til en hyttekonto. Formålet med hyttekontoen er at finansiere specielle projekter vedrørende klubhuset, som ikke vedrører det normale budget, f.eks. større ombygningsprojekter.
Stk. 2. Der kan aldrig overføres så meget til hyttekontoen, at årets resultat bliver negativt.
Stk. 3. Anvendelse af hyttekontoens midler skal altid besluttes på generalforsamlingen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 19. Vedtægter kan ændres på den ordinære eller på en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Vedtægternes § 18 og § 19 kan kun ændres ved kvalificeret flertal i overensstemmelse med reglerne i § 20.

OPLØSNING AF KLUBBEN

§ 20. Klubben kan opløses ved beslutning herom på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. Bestemmelserne i § 14 finder tilsvarende anvendelse, idet forslaget om opløsning af klubben dog skal meddeles medlemmerne skriftligt, således at disse bliver bekendt med forslaget senest 48 timer før generalforsamlingen.
Stk. 2. Hvis mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for forslaget på den ordinære generalforsamling, er klubben opløst. Hvis et flertal af de fremmødte, der dog ikke udgør 2/3 af klubbens medlemmer, stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af klubben kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.
Stk. 3. Hvis klubben opløses, skal formuen anvendes til formål indenfor orienteringssporten efter Dansk Orienterings-forbunds bestemmelser.

TEGNING OG HÆFTELSE

§ 21. Klubben forpligtes ved underskrift af formanden.
Stk. 2. Kassereren kan modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige medlemmer af klubben til at tegne denne i nærmere fastsat omfang.

§ 22. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 4. februar 2024 i Hillerød.

Ændringer i vedtægterne

04.02.2024
§3 og Frederiksborg Idræts Forening er slettet.
§20 stk. 3 tilfalder dens formue Frederiksborg Idræts Forening. er slettet og erstattet af: skal formuen anvendes til formål indenfor orienteringssporten efter Dansk Orienterings-forbunds bestemmelser.

14.06.2021
§16 Digital generalforsamling er indføjet

19.02.2018
§3 Dansk Ski-Forbund er slettet

20.02.2002
Vedtaget på generalforsamlingen