Sponsorer

Principper og holdninger

Fælles sponsorer stiller såvel den ypperste elite som vores yngste aktive klubmedlemmer bedst.

Ved at gøre sponsorer fælles, understøtter vi vores arbejde med at styrke fællesskabet og det enkelte talent. Fremtidens stjerner har typisk haft mange år hvor de har nyt godt af fællesskabets støtte, da andre var stjerner. 

Så længe klubben kan samle klubsponsorer, der tilgodeser flest mulige, er det alene klubsponsorer kan have deres logo på en af klubben betalt dragt.

Der altid er plads til sponsorer der gerne vil tilgodese det/de enkelte talenter, se individuelle sponsorer.

Klubbens pligter

Klubben arbejder, gennem sponsorudvalget, aktivt med pleje af fælles sponsorer således at disse oplever en reel værdi ved at være sponsor for klubben.

Det er klubbens pligt senest 3 måneder før udløb af gældende sponsor aftaler, at meddele alle aktuelle atleter, hvis arbejde med fælles sponsorer ophører.

Fælles sponsorer

Så længe klubben har fælles sponsorer, støtter og arbejder bestyrelsen, ungdomsudvalg og eliteudvalg for at styrke dette arbejde mod at såvel ny og fremtidige sponsorer får værdi for deres engagement og at gældende aftaler som minimum overholdes.

Indgåede sponsoraftaler skal til enhver tid ligge tilgængelige hos bestyrelsen, herunder eventuelle individuelle aftaler.

Bestyrelsen sikre at det nedsatte sponsorudvalg, mindst består af 3 medlemmer.

Bestyrelsen sikre at sponsorudvalget holdes orienteret om anliggender der kan have betydning for udvalgets arbejde.

Ungdoms- og eliteudvalg sørger for at sponsorudvalget løbende holdes orienteret om sportslige ændringer og resultater som kan have betydning for sponsorarbejdet.

Individuelle sponsorer

Ved individuelle sponsorater, vil de første 5.000,- kroner tilfalde klubben (eller ydelser der modsvarer 5.000,- kroner). Resten af og sponsoratet går så direkte til det enkelte talent.

For at efterleve klubbens principper og holdninger, forventes det at ethvert talent først prøver at sælge et fælles sponsorat, dette kan ske med støtte fra sponsorudvalget.

For de 5.000,- kroner får sponsor logo på den fælles dragt som udleveres til flest mulige i ungdom og elite.

Som amatørudøver kan man ikke tegne sponsorater uden at få disse godkendt i klubben.

Dette sikre at udøveren ikke indgår aftaler der er i modstrid med klubbens egne sponsorer eller holdning til produkter. Samtidig sikre det at udøveren ikke indgår aftaler som stiller udøveren dårligt.

Vælger en atlet at lave aftaler med sponsorer udenom klubben, vil klubben kunne vælge at fratage atleten klubstøtte og helt naturligt enhver støtte fra de fælles sponsorer.

Hvem kan godkendes som sponsor

Der vil typer af firmaer og produkter som klubben ikke ønsker at være reklamesøjle for, i disse tilfælde vil klubben kunne takke nej til ethvert engagement.

En ny sponsorer må naturligvis ikke konflikte med de sponsorer som klubben har valgt at lave fælles aftale med.

Indholdsfortegnelse